Autonomous County
Get Autonomous County essential facts below. View Videos or join the Autonomous County discussion. Add Autonomous County to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Autonomous County

Autonomous counties and autonomous banners are county-level autonomous administrative divisions of China.The two are essentially identical except in name.

There are 117 autonomous counties and three autonomous banners. The latter are found in Inner Mongolia Autonomous Region and the former are found everywhere else.

Maps

Major autonomous areas within Yunnan. (excluding Hui)
Major autonomous areas within Guizhou. (excluding Hui)

List

Province-level
entry
Name Chinese pinyin Designated minority Minorities' languages
Chongqing Pengshui Miao and Tujia Autonomous County ? Péngshu? Miáozú T?ji?zú Zìzhìxiàn Miao and Tujia ?
Shizhu Tujia Autonomous County Shízhù T?ji?zú Zìzhìxiàn Tujia ?
Xiushan Tujia and Miao Autonomous County ? Xiùsh?n T?ji?zú Miáozú Zìzhìxiàn Tujia and Miao ?
Youyang Tujia and Miao Autonomous County ? Y?uyáng T?ji?zú Miáozú Zìzhìxiàn ?
Gansu Aksai Kazak Autonomous County ? ?kèsài H?sàkèzú Zìzhìxiàn Kazakh Kazakh?
Aqsay Qazaq avtonomyal? awdan?
Dongxiang Autonomous County D?ngxi?ngzú Zìzhìxiàn Dongxiang Santa: Dunxianzu Zizhixien
Jishishan Bonan, Dongxiang and Salar Autonomous County J?shísh?n B?o'?nzú D?ngxi?ngzú S?l?zú Zìzhìxiàn Bonan, Dongxiang, and Salar ?
Subei Mongol Autonomous County Sùb?i M?ngg?zú Zìzhìxiàn Mongol Mongol:
Sub?i-yin Mool öbertegen jasaqu siyan
Sunan Yugur Autonomous County Sùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn Yugur ?
Bairi Tibetan Autonomous County ? Ti?nzhù Zàngzú Zìzhìxiàn Tibetan Tibetan:
dpa'a-ris bod-rigs rang-skyong rdzong
Zhangjiachuan Hui Autonomous County Zh?ngji?chu?n Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ?
Guangdong Liannan Yao Autonomous County ? Liánnán Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Lianshan Zhuang and Yao Autonomous County Liánsh?n Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn Zhuang and Yao Zhuang:

Lenzsanh Bouxcuengh Yauzcuz Swciyen

Ruyuan Yao Autonomous County ? R?yuán Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Guangxi Bama Yao Autonomous County ? B?m? Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Dahua Yao Autonomous County ? Dàhuà Yáozú Zìzhìxiàn ?
Du'an Yao Autonomous County ? D?'?n Yáozú Zìzhìxiàn ?
Fuchuan Yao Autonomous County ? Fùchu?n Yáozú Zìzhìxiàn ?
Gongcheng Yao Autonomous County ? G?ngchéng Yáozú Zìzhìxiàn ?
Huanjiang Maonan Autonomous County Huánji?ng Máonánzú Zìzhìxiàn Maonan ?
Jinxiu Yao Autonomous County ? J?nxiù Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Longlin Pan-Ethnicities Autonomous County ? L?nglín Gèzú Zìzhìxiàn Various ethnicities ?
Longsheng Pan-Ethnicities Autonomous County ? Lóngsh?ng Gèzú Zìzhìxiàn Various ethnicities ?
Luocheng Mulao Autonomous County Luóchéng Mùl?ozú Zìzhìxiàn Mulao ?
Rongshui Miao Autonomous County ? Róngshu? Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Sanjiang Dong Autonomous County ? S?nji?ng Dòngzú Zìzhìxiàn Dong ?
Guizhou Daozhen Gelao and Miao Autonomous County ? D?ozh?n G?l?ozú Miáozú Zìzhìxiàn Gelao and Miao ?
Guanling Buyei and Miao Autonomous County ? Gu?nlíng Bùy?zú Miáozú Zìzhìxiàn Buyei and Miao ?
Sandu Shui Autonomous County ? S?nd? Shu?zú Zìzhìxiàn Sui ?
Songtao Miao Autonomous County ? S?ngtáo Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Weining Yi, Hui, and Miao Autonomous County W?iníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn Yi, Hui, and Miao (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ? Yi:?
Wuchuan Gelao and Miao Autonomous County ? Wùchu?n G?l?ozú Miáozú Zìzhìxiàn Gelao and Miao ?
Yanhe Tujia Autonomous County Yánhé T?ji?zú Zìzhìxiàn Tujia ?
Yinjiang Tujia and Miao Autonomous County ? Yìnji?ng T?ji?zú Miáozú Zìzhìxiàn Tujia and Miao ?
Yuping Dong Autonomous County ? Yùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn Dong ?
Zhenning Buyei and Miao Autonomous County ? Zhènníng Bùy?zú Miáozú Zìzhìxiàn Bouyei and Miao ?
Ziyun Miao and Buyei Autonomous County ? Z?yún Miáozú Bùy?zú Zìzhìxiàn Miao and Buyei ?
Hainan Baisha Li Autonomous County ? Báish? Lízú Zìzhìxiàn Li ?
Baoting Li and Miao Autonomous County B?otíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn Li and Miao ?
Changjiang Li Autonomous County ? Ch?ngji?ng Lízú Zìzhìxiàn Li ?
Ledong Li Autonomous County ? Lèd?ng Lízú Zìzhìxiàn ?
Lingshui Li Autonomous County ? Língshu? Lízú Zìzhìxiàn ?
Qiongzhong Li and Miao Autonomous County Qióngzh?ng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn Li and Miao ?
Hebei Dachang Hui Autonomous County ? Dàch?ng Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ?
Fengning Manchu Autonomous County ? F?ngníng M?nzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ? ?
Fengning manju beye dasangga siyan
Kuancheng Manchu Autonomous County ? Ku?nchéng M?nzú Zìzhìxiàn Manchu: ? ?
Kuwanceng manju beye dasangga siyan
Mengcun Hui Autonomous County ? Mèngc?n Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ?
Qinglong Manchu Autonomous County ? Q?nglóng M?nzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ? ?
Cinglung manju beye dasangga siyan
Weichang Manchu and Mongol Autonomous County ? Wéich?ng M?nzú M?ngg?zú Zìzhìxiàn Manchu and Mongol Manchu: ? ?
Wei?a? Manju Mo?go beye dasa?ga siyan
Mongol: ?
V?i?a? Manju Mool öbertegen jasaqu siyan
Heilongjiang Dorbod Mongol Autonomous County ? Dù'?rbótè M?ngg?zú Zìzhìxiàn Mongol Mongol:
Dörbed Mool öbertegen jasaqu siyan
Hubei Changyang Tujia Autonomous County Chángyáng T?ji?zú Zìzhìxiàn Tujia ?
Wufeng Tujia Autonomous County W?f?ng T?ji?zú Zìzhìxiàn ?
Hunan Chengbu Miao Autonomous County ? Ch?ngbù Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Jianghua Yao Autonomous County ? Ji?nghuá Yáoz? Zìzhìxiàn Yao ?
Jingzhou Miao and Dong Autonomous County J?ngzh?u Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn Miao and Dong ?
Mayang Miao Autonomous County ? Máyáng Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Tongdao Dong Autonomous County ? T?ngdào Dòngzú Zìzhìxiàn Dong ?
Xinhuang Dong Autonomous County ? X?nhu?ng Dòngzú Zìzhìxiàn ?
Zhijiang Dong Autonomous County ? Zh?ji?ng Dòngzú Zìzhìxiàn ?
Inner Mongolia Oroqen Autonomous Banner Èlúnch?n Zìzhìqí Oroqen ?
Evenki Autonomous Banner ? Èw?nkèzú Zìzhìqí Evenks Evenki:
Ewengki Aimanni Meenji Zhohar Gos
Morin Dawa Daur Autonomous Banner Mòlìdáw? Dáwò'?rzú Zìzhìqí Daur Daur: Morin'dawaa Daor weerie ixkiewu guasei
Jilin Changbai Korean Autonomous County ? Chángbái Cháoxi?nzú Zìzhìxiàn Korean Korean?
Jangbaek Joseonjok Jachihyeon
Front Gorlos Mongol Autonomous County Qián'gu?'?rluós? M?ngg?zú Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ?
Emünedü ?orlos-in Mool öbertegen jasaqu siyan
Yitong Manchu Autonomous County ? Y?t?ng M?nzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ? ? ?
Itung manju beye dasangga siyan
Liaoning Harqin Left Wing Mongol Autonomous County K?l?qìn Zu?yì M?ngg?zú Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ?
Qara?in Jegün ?arun Mool öbertegen jasaqu siyan
Fuxin Mongol Autonomous County Fùx?n M?ngg?zú Zìzhìxiàn Mongol: ?
Füsin-ü Mool öbertegen jasaqu siyan
Xinbin Manchu Autonomous County ? X?nb?n M?nzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ? ?
Sinbin manju beye dasangga siyan
Qingyuan Manchu Autonomous County ? Q?ngyuán M?nzú Zìzhìxiàn Manchu: ? ?
Cingyuwan manju beye dasangga siyan
Benxi Manchu Autonomous County ? B?nx? M?nzú Zìzhìxiàn Manchu: ? ?
Bensi manju beye dasangga siyan
Huanren Manchu Autonomous County ? Huánrén M?nzú Zìzhìxiàn Manchu: ? ?
Huwanren manju beye dasangga siyan
Xiuyan Manchu Autonomous County ? Xiùyán M?nzú Zìzhìxiàn Manchu: ? ?
Siuyan manju beye dasangga siyan
Kuandian Manchu Autonomous County ? Ku?ndiàn M?nzú Zìzhìxiàn Manchu: ? ? ?
Kuwandiyan manju beye dasangga siyan
Qinghai Datong Hui and Tu Autonomous County Dàt?ng Huízú T?zú Zìzhìxiàn Hui and Tu (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ?
Henan Mongol Autonomous County ? Hénán Méngg? Zìzhìxiàn Mongol Mongol:
Hualong Hui Autonomous County ? Huàlóng Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ? ?
Huzhu Tu Autonomous County ? Hùzhù T?zú Zìzhìxiàn Tu Monguor:
Huzhu Mongghul njeenaa daglagu xan
Menyuan Hui Autonomous County ? Ményuán Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ? ?
Minhe Hui and Tu Autonomous County Mínhé Huízú T?zú Zìzhìxiàn Hui and Tu (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ? ?
Xunhua Salar Autonomous County Xúnhuà S?lázú Zìzhìxiàn Salar Salar:
Göxdeñiz Velayat Yis?r Sal?r Özba?dak Yurt
Sichuan Beichuan Qiang Autonomous County ? B?ichu?n Qi?ngzú Zìzhìxiàn Qiang ?
Ebian Yi Autonomous County ? Ébi?n Yízú Zìzhìxiàn Yi Yi:
Mabian Yi Autonomous County ? M?bi?n Yízú Zìzhìxiàn Yi:
Muli Tibetan Autonomous County ? Mùl? Zàngzú Zìzhìxiàn Tibetan Tibetan:
Mi-li rang-skyong-rdzong
Xinjiang Barkol Kazak Autonomous County B?l?k?n H?sàkèzú Zìzhìxiàn Kazakh Kazakh:
Barköl Qazaq avtonomyal? awdan?
Hoboksar Mongol Autonomous County ? Hébùkèsài'?r Méngg? Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ? ?
Qobu?-a Sairi-yin Mool öbertegen jasaqu siyan
Mori Kazak Autonomous County Mùl?i H?sàkèzú Zìzhìxiàn Kazakh Kazakh
Morï Qazaq avtonomyal? awdan?
Qapqal Xibe Autonomous County Chábùchá'?r Xíbó Zìzhìxiàn Xibe Xibe: ? ? ?
?ab?al Sibe beye dasa?ga siyan
Taxkorgan Tajik Autonomous County T?shíkù'?rgàn T?jíkè Zìzhìxiàn Tajiks Sariquli Tajik: Toxkhürghon Tujik oftunum noya
Yanqi Hui Autonomous County ? Y?nqí Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ?
Yunnan Cangyuan Va Autonomous County ? C?ngyuán W?zú Zìzhìxiàn Va ?
Eshan Yi Autonomous County ? Èsh?n Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi:
Gengma Dai and Va Autonomous County G?ngm? D?izú W?zú Zìzhìxiàn Dai and Va ?
Gongshan Dulong and Nu Autonomous County ? Gòngsh?n Dúlóngzú Nùzú Zìzhìxiàn Derung and Nu ?
Hekou Yao Autonomous County ? Hék?u Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Jiangcheng Hani and Yi Autonomous County ? Ji?ngchéng H?nízú Yízú Zìzhìxiàn Hani and Yi Yi:
Jingdong Yi Autonomous County ? J?ngd?ng Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi:?
Jinggu Dai and Yi Autonomous County J?ngg? D?izú Yízú Zìzhìxiàn Dai and Yi Yi:
Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County J?npíng Miáozú Yáozú D?izú Zìzhìxiàn Miao, Yao, and Dai ?
Lancang Lahu Autonomous County Lánc?ng L?hùzú Zìzhìxiàn Lahu ?
Lanping Bai and Pumi Autonomous County ? Lánpíng Báizú P?m?zú Zìzhìxiàn Bai and Pumi ?
Yulong Nakhi Autonomous County Lìji?ng Nàx?zú Zìzhìxiàn Nakhi ?
Luquan Yi and Miao Autonomous County Lùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn Yi and Miao Yi:
Menglian Dai, Lahu and Va Autonomous County Mènglián D?izú L?hùzú W?zú Zìzhìxiàn Dai, Lahu, and Va ?
Mojiang Hani Autonomous County Mòji?ng H?nízú Zìzhìxiàn Hani ?
Nanjian Yi Autonomous County ? Nánjiàn Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi:
Ninglang Yi Autonomous County ? Nínglàng Yìzú Zìzhìxiàn Yi:
Pingbian Miao Autonomous County ? Píngbi?n Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Ning'er Hani and Yi Autonomous County ? Níng'?r H?nízú Yízú Zìzhìxiàn Hani and Yi Yi:
Shilin Yi Autonomous County ? Shílín Yáozú Zìzhìxiàn Yi Yi:
Shuangjiang Lahu, Va, Blang and Dai Autonomous County Shu?ngji?ng L?hùzú W?zú Bùl?ngzú D?izú Zìzhìxiàn Lahu, Va, Blang, and Dai ?
Weishan Yi and Hui Autonomous County W?ish?n Yízú Huízú Zìzhìxiàn Yi and Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: ? ? Yi:
Ximeng Va Autonomous County ? X?méng W?zú Zìzhìxiàn Va ?
Xinping Yi and Dai Autonomous County X?npíng Yìzú D?izú Zìzhìxiàn Yi and Dai Yi:
Weixi Lisu Autonomous County Wéix? Lìsùzú Zìzhìxiàn Lisu Lisu:- -
Yangbi Yi Autonomous County ? Yàngbì Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi:
Yuanjiang Hani, Yi and Dai Autonomous County Yuánji?ng H?nízú D?izú Yízú Zìzhìxiàn Hani, Yi, and Dai Yi:
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu Autonomous County ? Zhènyuán Yízú H?nízú L?hùzú Zìzhìxiàn Yi, Hani, and Lahu Yi:
Zhejiang Jingning She Autonomous County ? J?ngníng Shézú Zìzhìxiàn She ?

History

year number of created autonomy counties in year total
1950 4
1951 2 6
1952 3 9
1953 6 15
1954 16 31
1955 5 36
1956 10 46
1957 1 47
1958 5 52
1962 1 53
1963 4 57
1964 1 58
1965 2 60
1966 1 61
1979 2 63
1980 2 65
1981 2 67
1983 2 69
1984 10 79
1985 10 89
1986 2 91
1987 16 107
1988 1 108
1989 1 109
1990 9 118
2002 1 119
2003 1 120

Former autonomous counties of China

See also

External links


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Autonomous_county
   
Music Scenes