Viceroy of Min-Zhe
Get Viceroy of Min-Zhe essential facts below. View Videos or join the Viceroy of Min-Zhe discussion. Add Viceroy of Min-Zhe to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Viceroy of Min-Zhe
Map of viceroys in Qing Dynasty of China
Viceroy of Min-Zhe
Chinese name
Traditional Chinese?
Simplified Chinese?
Governor-General of Taiwan, Fujian and Zhejiang Provinces and Surrounding Areas Overseeing Military Affairs and Food Production, Manager of Waterways, Director of Civil Affairs
(full title)
Traditional Chinese,?
Simplified Chinese,?
Manchu name
Manchu script?
?


Romanization

The Viceroy of Min-Zhe, fully referred to in Chinese as the Governor-General of Taiwan, Fujian and Zhejiang Provinces and Surrounding Areas Overseeing Military Affairs and Food Production, Manager of Waterways, Director of Civil Affairs, was one of eight Viceroys in China proper during the Qing dynasty. The "Zhe" refers to Zhejiang Province while "Min" is the abbreviation of Fujian Province. Taiwan was also under the Viceroy's control until after the 1895 Treaty of Shimonoseki.

History

The office of Viceroy of Min-Zhe was created under the name "Viceroy of Zhe-Min" in 1645 during the reign of the Shunzhi Emperor. At the time of its creation, its headquarters were in Fuzhou, Fujian Province. In 1648, the headquarters shifted to Quzhou, Zhejiang Province. About 10 years later, the office split into the Viceroy of Fujian and Viceroy of Zhejiang, which were respectively based in Zhangzhou and Wenzhou.

In 1672, during the reign of the Kangxi Emperor, the office of the Viceroy of Fujian shifted from Zhangzhou back to Fuzhou. In 1687, the Viceroy of Fujian was renamed "Viceroy of Min-Zhe".

In 1727, the Yongzheng Emperor specially appointed Li Wei as Viceroy of Zhejiang. The Viceroy of Min-Zhe, on the other hand, was in charge of only Fujian. The two offices were merged under "Viceroy of Min-Zhe" in 1734.

In 1736, the Qianlong Emperor restored the earlier system by appointing Ji Zengyun () as the Viceroy of Zhejiang, managing only Zhejiang. Hao Yulin (), the Viceroy of Min-Zhe, was in charge of only Fujian. These changes were reversed in 1738 after the Qianlong Emperor recalled Ji Zengyun back to the imperial capital, leaving Hao Yulin in charge of both Zhejiang and Fujian.

In 1885, during the reign of the Guangxu Emperor, the office of Provincial Governor of Fujian was merged into the office of the Viceroy of Min-Zhe.

In 1911, the last Viceroy of Minzhe Songshou was overthrown and killed by soldiers in mutiny during the Xinhai revolution.

List of Viceroys of Min-Zhe

# Name Portrait Start of term End of term Notes
Viceroy of Zhe-Min
(1645-1658)
1 Zhang Cunren
1645 1647
2 Chen Jin
1647 1652
3 Liu Qingtai
1652 1654
4 Tuntai
1654 1656
5 Li Shuaitai
Li Shuaitai.png 1656 1658
Viceroy of Zhejiang
(1658-1687)
6 Zhao Guozuo
1658 1661
7 Zhao Tingchen
1661 1669
8 Liu Zhaoqi
1669 1673
9 Li Zhifang
1673 1682
10 Shi Weihan
1682 1683
11 Wang Guo'an
1684 1684
Viceroy of Fujian
(1658-1687)
6 Li Shuaitai
Li Shuaitai.png 1658 1664
7 Zhu Changzuo
1664 1665
8 Zhang Chaolin
1666 1667
9 Zu Zepu
1667 1669
10 Liu Dou
1670 1672
11 Fan Chengmo
1672 1674
12 Lang Tingzuo
1674 1676
13 Lang Tingxiang
1676 1678
14 Yao Qisheng
1678 1683
15 Shi Weihan
1683 1684
16 Wang Guo'an
1684 1687
Viceroy of Min-Zhe
(1687-1911)
17 Wang Xinming
1687 1688
18 Wang Zhi
1688 1689
19 Xing Yongchao
1689 1692
20 Zhu Hongzuo
1692 1695
21 Guo Shilong
1695 1702
22 Jin Shirong
1702 1706
23 Liang Nai
1706 1710
24 Fan Shichong
1710 1715
25 Gioro-Mamboo
?
1715 1725
26 Gao Qizhuo
.jpg 1725 1729
27 Shi Yizhi
1729 1730
28 Gao Qizhuo
.jpg 1730 1730
29 Liu Shiming
1730 1732
30 Hao Yulin
1732 1739
Viceroy of Zhejiang
(1727-1734, 1736-1738)
(coexisted with the Viceroy of Min-Zhe)
Li Wei
1727 1732
Cheng Yuanzhang
1732 1734
Ji Zengyun
.jpg 1736 1738
Viceroy of Min-Zhe
(1687-1911)
31 Depei
1739 1742
32 Nasutu
1742 1744
33 Martai
1744 1746
34 Ka'erjishan
?
1746 1757
35 Yang Yingju
1757 1759
36 Yang Tingzhang
1759 1764
37 Suchang
1764 1768
38 Cui Yingjie
1768 1770
39 Zhongyin
1770 1778
40 Yang Jingsu
1778 1779
41 Sanbao
1779 1780
42 Fuming'an
1780 1781
43 Chen Huizu
1781 1782
44 Fulehun
1782 1785
45 Yade
1785 1786
46 Fugang
1786 1786
47 Changqing
1786 1787
48 Li Shiyao
Li Shiyao.jpg 1787 1788
49 Fuk'anggan
Fuk'anggan.jpg 1788 1789
50 Ulana
1789 1795
51 Fuk'anggan
Fuk'anggan.jpg 1795 1796
52 Kuilun
1796 1799
53 Shulin
1799 1799
54 Gioro-Changlin
?
1799 1800
55 Yude
1800 1806
56 Alinbao
1806 1809
57 Fang Weidian
1809 1810
58 Wang Zhiyi
1810 1817
59 Dong Jiaozeng
1817 1820
60 Qingbao
1820 1822
61 Zhao Shenzhen
1822 1825
62 Sun Erzhun
1825 1832
63 Cheng Zuluo
1832 1836
64 Zhong Xiang
1836 1839
65 Zhou Tianjue
1839 1839
66 Guiliang
1839 1839
67 Deng Tingzhen
Deng Tingzhen.png 1839 1840
68 Yan Botao
1840 1841
69 Yang Guozhen
1841 1842
70 Yiliang
1842 1843
71 Liu Yunke
1843 1850
72 Yutai
1850 1851
73 Ji Zhichang
.jpg 1851 1852
74 Wu Wenrong
1852 1853
75 Huicheng
1853 1853
76 Wang Yide
1854 1859
77 Qingrui
1859 1862
78 Qiling
1862 1863
79 Zuo Zongtang
Zuo Zongtang2.jpg 1863 1866
80 Wu Tang
1866 1867
81 Ma Xinyi
1867 1868
82 Yinggui
1868 1871
83 Zhang Zhiwan
.jpg 1871 1871
84 Li Henian
1871 1876
85 Wenyu
1876 1876
86 He Jing
1876 1884
87 Yang Changjun
1884 1888
88 Bian Baodi
1888 1892
89 Tan Zhonglin
1892 1894
90 Bian Baoquan
1894 1898
91 Xu Yingkui
.jpg 1898 1903
92 Xiliang
His Excellency Hsi Liang, Viceroy of Manchuria, Manchuria, 1882-ca. 1936 (imp-cswc-GB-237-CSWC47-LS8-046).jpg 1903 1903
93 Li Xingrui
1903 1904
94 Wei Guangtao
Wei Guangtao.jpg 1904 1905
95 Shengyun
1905 1905
96 Songfan
1905 1905
97 Duanfang
Duan Fang.jpg 1905 1906
98 Zhou Fu
1906 1906
99 Ding Zhenduo
1906 1907
100 Songshou
.jpg 1907 1911

Related topics

References

  • Zhao, Erxun (1928). Draft History of Qing (Qing Shi Gao) (in Chinese).

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Viceroy_of_Min-Zhe
   
Music Scenes