List of Suktas and Stutis
Browse the List of Suktas and Stutis below. View Videos or join the discussion on this topic. Add List of Suktas and Stutis to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
List of Suktas and Stutis

This article contains a list of Hindu hymns, known as suktas, stotras or stutis.

S?ktas

Main S?ktas

 • Agni S?ktam
 • ? no Bhadr?h S?ktam
 • Oshadhi S?ktam
 • Kum?ra S?ktam
 • Ganapati S?ktam / Ganesha S?ktam
 • Gostha S?ktam
 • Gosam?ha S?ktam
 • Trisuparna S?ktam
 • Durga S?ktam
 • Tantroktadevi S?ktam
 • Dev? S?ktam
 • Dhruva S?ktam
 • Navagraha S?ktam
 • Nashta Dravya Prapti S?ktam
 • Nakshatra Suktam
 • N?r?ya?a S?ktam
 • Nasadiya S?ktam
 • Pavamana S?ktam
 • Pitru S?ktam
 • Puru?a S?ktam
 • Krityapaharana S?ktam / Bagalamukhi S?ktam
 • Brahmanaspati S?ktam
 • Bhagya S?ktam / Pratah S?ktam
 • P?ithv? S?ktam / Bhumi S?ktam
 • Manyu S?ktam
 • Medha S?ktam
 • Rakshoghna S?ktam
 • Ratri S?ktam
 • Rashtra S?ktam
 • Lakshmi S?ktam
 • Varuna S?ktam
 • Vastu S?ktam
 • Vishwakarma S?ktam
 • Vishnu S?ktam
 • ?r? S?ktam
 • Shraddha S?ktam
 • Samvada S?ktam / Akhyana S?ktam
 • Samjnana S?ktam
 • Sarasvat? S?ktam
 • Sarpa S?ktam
 • Surya S?ktam / Saura S?ktam
 • Svasti S?ktam
 • Hanumana S?ktam
 • Hiranyagarbha S?ktam

Other S?ktas

 • Aghamarshana S?ktam
 • Aksha Kitana Ninda S?ktam (RV X.34)
 • Ayushya S?ktam
 • Balitha S?ktam
 • Bhu S?ktam
 • Brahma S?ktam
 • Ekamatya S?ktam
 • Go Suktam
 • Mrittika S?ktam
 • Mrityu S?ktam
 • Mritasanjeevana S?ktam
 • Nadistuti S?ktam
 • N?la S?ktam
 • Parjanya S?ktam
 • Rishabha S?ktam
 • Roga Nivarana S?ktam
 • Rudra S?ktam
 • Sanny?sa S?ktam
 • Shanna S?ktam
 • Uttaranarayana Anuvaka
 • V?c Suktam

Stutis

Stotras

Bhagya S?ktas

1.Prataragnim pratarindragum havamahe pratarmitra varuna pratarasvinaa pratarbhagam Pushanam Bhramhanas patim

pratassoma muta rudragum huvema

2. Pratar jitam Bhaga mugragum Huvema vayam purtram aditeh yo vidhartaa, ardrascidyam manya manas turascit raja cidyam bhagam bhakshityaha.

3. Bhagapranetar bhagasatyaradho bhagemaam dhiyam udavadadannah, bhaga prano janaya gobhirasvair bhagapranrubhir nruvantasyama.

4. Utedanim bhagavantasyamota prapitva uta madhye anhnam utodita maghavan suryasya vayam devanagum sumatau syama

5. Bhaga eva bhagavagumastu devaastena vayam bhagavantah ssyama tam tva bhaga sarva ijjo havimi sano bhaga pura eta bhaveha.

6. Samadhvarayo ushaso namanta dadhikraveva sucaye padaya arvacinam vasuvidam bhaganno rathamivasva vajina avahantu

7. Asvavati gomatir na ushaaso viravatis sadamucchantu bhadrah ghrutam duhanaa visvatah prapina yuyam pata ssvastibhissadanah

8. Yo maagne bhaginagum santam athabhagam cikirshati abhagamagne tam kurumam agne bhaginam kuru.

References


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

List_of_suktas_and_stutis
   
Music Scenes