Mongolian Transliteration of Chinese Characters
Get Mongolian Transliteration of Chinese Characters essential facts below. View Videos or join the Mongolian Transliteration of Chinese Characters discussion. Add Mongolian Transliteration of Chinese Characters to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Mongolian Transliteration of Chinese Characters
A KFC store in Hohhot showing the Mongolian transliteration

kwn dw jii for Standard Chinese k?n dé j? ("Kentucky").

Mongolian transliteration of Chinese characters is a system of transliterating the Standard Chinese pinyin readings of Chinese characters using the traditional Mongolian script that is used in Inner Mongolia, China.[1]

Vowel a e o
Final a ai ao an ang e ei er en eng o ou ong
Initial a ?
?a
ai ?
ai
ao ?
oo
an ?
an
ang ?
ang
e ?
?ew
ei ?
ewi
er ?
el
en ?
ewn
eng ?
ewng
o ?
?öww
ou ?
ewu
ong
öng
? b ba ?
ba
bai ?
bai
bao ?
boo
ban ?
ban
bang ?
bang
bei ?
bwi
ben ?
bwn
beng ?
bwng
bo ?
böww
? p pa ?
pa
pai ?
pai
pao ?
poo
pan ?
pan
pang ?
pang
pei ?
pwi
pen ?
pwn
peng ?
pwng
po ?
pöww
pou ?
pwu
? m ma ?
ma
mai ?
mai
mao ?
moo
man ?
man
mang ?
mang
mei ?
mwi
men ?
mwn
meng ?
mwng
mo ?
möww
mou ?
mwu
? f fa ?
fa
fan ?
fan
fang ?
fang
fei ?
fwi
fen ?
fwn
feng ?
fwng
fo ?
föww
fou ?
fwu
? d da ?
da
dai ?
?dai
dao ?
?doo
dan ?
?dan
dang ?
?dang
de ?
dw
dei ?
?dwi
den ?
?dwn
deng ?
?dwng
dou ?
?dwu
dong ?
?döng
? t ta ?
ta
tai ?
tai
tao ?
too
tan ?
tan
tang ?
tang
te ?
tw
teng ?
twng
tou ?
twu
tong ?
töng
? n na ?
na
nai ?
nai
nao ?
noo
nan ?
nan
nang ?
nang
ne ?
nw
nei ?
nwi
nen ?
nwn
neng ?
nwng
nou ?
nwu
nong ?
nöng
? l la ?
la
lai ?
lai
lao ?
loo
lan ?
lan
lang ?
lang
le ?
lw
lei ?
lwi
leng ?
lwng
lou ?
lwu
long ?
löng
? ? g ga ?
?a
gai ?
?ai
gao ?
?oo
gan ?
?an
gang ?
?ang
ge ?
gw
gei ?
gwi
gen ?
gwn
geng ?
gwng
gou ?
gwu
gong ?
göng
? k ka ?
ka
kai ?
kai
kao ?
koo
kan ?
kan
kang ?
kang
ke ?
kw
ken ?
kwn
keng ?
kwng
kou ?
kwu
kong ?
köng
? ? h ha ?
qa
hai ?
qai
hao ?
qoo
han ?
qan
hang ?
qang
he ?
hw
hei ?
hwi
hen ?
hwn
heng ?
hwng
hou ?
hwu
hong ?
hong
zh zha ?
ja
zhai ?
jai
zhao ?
joo
zhan ?
jan
zhang ?
jang
zhe ?
jw
zhei ?
jwi
zhen ?
jwn
zheng ?
jwng
zhou ?
jwu
zhong ?
jöng
ch cha ?
?a
chai ?
?ai
chao ?
?oo
chan ?
?an
chang ?
?ang
che ?
?w
chen ?
?wn
cheng ?
?wng
chou ?
?wu
chong ?
?öng
sh sha ?
?a
shai ?
?ai
shao ?
?oo
shan ?
?an
shang ?
?ang
she ?
?w
shei ?
?wi
shen ?
?wn
sheng ?
?wng
shou ?
?wu
? ? rao ?
?oo
ran ?
?an
rang ?
?ang
re ?
?w
ren ?
?wn
reng ?
?wng
rou ?
?wu
rong ?
?öng
?z za ?
za
zai ?
zai
zao ?
zoo
zan ?
zan
zang ?
zang
ze ?
zw
zei ?
zwi
zen ?
zwn
zeng ?
zwng
zou ?
zwu
zong ?
zöng
?c ca ?
ca
cai ?
cai
cao ?
coo
can ?
can
cang ?
cang
ce ?
cw
cen ?
cwn
ceng ?
cwng
cou ?
cwu
cong ?
cöng
?s sa ?
sa
sai ?
sai
sao ?
soo
san ?
san
sang ?
sang
se ?
sw
sen ?
swn
seng ?
swng
sou ?
swu
song ?
söng
Vowel i
Final i ia iao ie iu ian in iang ing iong
Initial yi ?
? i, yi
ya ?
ya
yao ?
yoo
ye ?
yw
you ?
iu, ywu
yan ?
yan
yin ?
in, yin
yang ?
yang
ying ?
ing, ying
yong ?
yöng
? b bi ?
bi
biao ?
biyuu
bie ?
? biyw
bian ?
biyan
bin ?
bin
bing ?
bing
? p pi ?
pi
piao ?
piyuu
pie ?
? piyw
pian ?
piyan
pin ?
pin
ping ?
ping
? m mi ?
mi
miao ?
miyuu
mie ?
? miyw
miu ?
miu
mian ?
miyan
min ?
min
ming ?
ming
? d di ?
di
diao ?
diyuu
die ?
diyw
diu ?
? diu
dian ?
diyan
ding ?
? ding
? t ti ?
ti
tiao ?
tiyuu
tie ?
? tiyw
tian ?
tiyan
ting ?
ting
? n ni ?
ni
niao ?
niyuu
nie ?
? niyw
niu ?
niu
nian ?
niyan
nin ?
nin
niang ?
niyang
ning ?
ning
? l li ?
ni
lia ?
? liya
liao ?
niyuu
lie ?
? niyw
liu ?
niu
lian ?
niyan
lin ?
nin
liang ?
niyang
ling ?
ning
? j ji ?
ji, jii
jia ?
? jiya
jiao ?
jiyuu
jie ?
? jiyw
jiu ?
jiu
jian ?
jiyan
jin ?
jin
jiang ?
jiyang
jing ?
jing
jiong ?
jiyüng
? q qi ?
?i
qia ?
? ?iya
qiao ?
?iyuu
qie ?
? ?iyw
qiu ?
?iu
qian ?
?iyan
qin ?
?in
qiang ?
?iyang
qing ?
?ing
qiong ?
?iyüng
? x xi ?
si
xia ?
? siya
xiao ?
siyuu
xie ?
? siyw
xiu ?
siu
xian ?
siyan
xin ?
sin
xiang ?
siyang
xing ?
sing
xiong ?
siyüng
zh zhi ?
zhi
ch chi ?
chi
sh shi ?
shi
? ? ri ?
?i
?z zi ?
zi
?c ci ?
ci
?s si ?
sw
Vowel u ü
Final u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üan ün
Initial wu ?
eu
wa ?
wa
wo ?
ww
wai ?
wai
wei ?
wwi
wan ?
wan
wen ?
wwn
wang ?
wang
weng ?
wwng
yu ?
iui
yue ?
yüwei
yuan ?
yuwan
yun ?
yün
? b bu ?
bo
? p pu ?
po
? m mu ?
mo
? f fu ?
fo
? d du ?
do
duo ?
döww
dui ?
?döi
duan ?
duwan
dun ?
?dön
? t tu ?
to
tuo ?
?töww
tui ?
töi
tuan ?
tuwan
tun ?
tön
? n nu ?
no
nuo ?
?nöww
nuan ?
nuwan
nun ?
nön
nü ?
?niui
nüe ?
niuwwi
? l lu ?
lo
luo ?
?löww
luan ?
luwan
lun ?
lön
lü ?
?liui
lüe ?
liuwwi
? ? g gu ?
go
gua ?
??uwa
guo ?
?göww
guai ?
?uwai
gui ?
güi
guan ?
?uwan
gun ?
gön
guang ?
?uwang
? k ku ?
ko
kua ?
?kuwa
kuo ?
?köww
kuai ?
kuwai
kui ?
küi
kuan ?
kuwan
kun ?
kön
kuang ?
kuwang
? ? h hu ?
qo
hua ?
?quwa
huo ?
?höww
huai ?
quwai
hui ?
hüi
huan ?
quwan
hun ?
hön
huang ?
quwang
? j ju ?
?jiui
jue ?
jiuwwi
juan ?
jiuen
jun ?
jiyün
? q qu ?
?ciui
que ?
ciuwwi
quan ?
ciuen
qun ?
ciyün
? x xu ?
?siui
xue ?
siuwwi
xuan ?
siuen
xun ?
siyün
zh zhu ?
ju
zhua ?
?juwa
zhuo ?
?jöww
zhuai ?
juwai
zhui ?
jüi
zhuan ?
juwan
zhun ?
jön
zhuang ?
juwang
ch chu ?
?u
chua ?
??uwa
chuo ?
??öww
chuai ?
?uwai
chui ?
?üi
chuan ?
?uwan
chun ?
?ön
chuang ?
?uwang
sh shu ?
?u
shua ?
??uwa
shuo ?
??öww
shuai ?
?uwai
shui ?
?üi
shuan ?
?uwan
shun ?
?ön
shuang ?
?uwang
? ? ru ?
?u
ruo ?
??öww
rui ?
?üi
ruan ?
?uwan
run ?
?ön
?z zu ?
zu
zuo ?
?zöww
zui ?
züi
zuan ?
zuwan
zun ?
zön
?c cu ?
cu
cuo ?
?cöww
cui ?
cüi
cuan ?
cuwan
cun ?
cön
?s su ?
su
suo ?
?söww
sui ?
süi
suan ?
suwan
sun ?
sön

References

  1. ^ Wang Haiqing (); Hashimoto Masaru () (1992). ? [Mongolian-Japanese Dictionary]. Takara. ISBN 978-4924888012.

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Mongolian_transliteration_of_Chinese_characters
   
Music Scenes